Print
Hits: 1207

D. Yu. Usachov, A. V. Fedorov, O. Yu. Vilkov, A. E. Petukhov, A. G. Rybkin, A. Ernst, M. M. Otrokov, E. V. Chulkov, I. I. Ogorodnikov, M. V. Kuznetsov, L. V. Yashina,
E. Yu. Kataev, A. V. Erofeevskaya, V. Yu. Voroshnin, V. K. Adamchuk, C. Laubschat, and D. V. Vyalikh,
Large-Scale Sublattice Asymmetry in Pure and Boron-Doped Graphene,
Nano Lett. 104 (2016)