UV/vis spectrometer Shimadzu UV-2550PC

UV/vis spectrometer Shimadzu UV-2600PC (with thermostatic control option)

 

UV/vis spectrometer Shimadzu UV-1800 (2 pts)

 

IR-spectrometer Shimadzu IRAffinity-1 (2 pts)

Spectrofluorometer Shimadzu RF-530 1PC